Telefoon: 0314 – 631300 Email: info@schefferhallebv.nl


Privacy verklaring van Aannemersbedrijf Scheffer Halle B.V.

Aannemersbedrijf Scheffer Halle B.V. gevestigd te Halle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website www.schefferhallebv.nl zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Uw persoonsgegevens verstrekken we uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Persoonsgegevens die wij via deze website verwerken

Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens en doeleind. Als u een overeenkomst met ons hebt, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van uw overeenkomst.

Gegevens inzien, aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt de verwerking van de gegevens beperken en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schefferhallebv.nl. Vermeld daarbij (indien mogelijk en voor zover van toepassing) wie uw contactpersoon is bij ons.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u bij ons melden via info@schefferhallebv.nl. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u de klacht daarna voorleggen aan de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende organisatorische en technische maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schefferhallebv.nl.

Cookie verklaring

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Download hier onze volledige privacy verklaring.